Towarzystwo Psychopedagogiczne

FacebookTwitterYouTubeInstagramTikTokLinkedInPinterest

Rodzaje członkostwa

WSTĘP


Członkostwo w Towarzystwie Psychopedagogicznym stanowi ważny krok w profesjonalnym rozwoju każdego psychoterapeuty czy doradcy. Członkostwo w naszym towarzystwie oznacza dostęp do wiedzy, wymiany informacji, możliwości kształcenia i szkoleń, a także dostęp do sieci wsparcia i wiedzy innych specjalistów. Członkowie naszej organizacji mają również dostęp do informacji na temat aktualnych trendów i praktyk w psychoterapii i doradztwie, a także możliwość udziału w konferencjach, warsztatach i innych wydarzeniach. Członkostwo w naszym Towarzystwie Psychopedagogicznym jest ważnym elementem profesjonalnej pracy i pozwala wyposażyć terapeutów w najnowszą wiedzę i narzędzia, aby skutecznie pomagać swoim pacjentom i klientom.


Na samym dole strony znajduje się odnośnik do szczegółowych wymagań dla otrzymania poszczególnej specjalizacji, członkostwa specjalistycznego.

PODZIAŁ I RODZAJE CZŁKOSTWA

W Towarzystwie Psychopedagogicznym istnieje kilka podziałów i rodzajów członkostwa, na wstępie wyróżniamy:

- członkostwo zwyczaje,

- członkostwo specjalistyczne.


Członkostwo zwyczaje


Osoba uzyskująca status członka zwyczajnego jest osobą, która wspiera działalność Towarzystwa przy jednoczesnym dostępnie do ewentualnych spotkań online, szkoleń, zniżek na szkolenia czy też doradztwo w zakresie zawodowym czy prywatnym.


Członkostwo specjalistyczne


Członkostwo specjalistyczne jest znacznie bardziej rozbudowane i dzieli się na poszczególne etapy które są uzależnione od wiedzy, umiejętności, kompetencji, stażu specjalisty. Na wstępnie wyróżnimy następujące grupy zawodowe które są akredytowani jako specjaliści Towarzystwa Psychopedagogicznego:

- counsellorzy (doradcy),

- instruktorzy terapii,

- trenerzy (coachowie) i edukatorzy,

- terapeuci i psychoterapeuci.


Doradcy (counsellorzy)


Counsellor (doradca) to osoba, która pomaga innym w rozwiązywaniu problemów i radzeniu sobie z trudnymi sytuacjami. Counsellorzy oferują wsparcie emocjonalne i wskazówki, aby pomóc ludziom w pokonaniu trudności i osiągnięciu celów życiowych. O uzyskanie akredytacji doradcy może ubiegać się osoba już z wykształceniem średnim lecz z odpowiednim przygotowaniem do pracy w tym zawodzie. Osoba taka musi posiadać odpowiednie kwalifikacje (udokumentowane), które są rozpatrywane przez komisję akredytacyjną a następnie organizowany jest dla takiego specjalisty egzamin sprawdzający wiedzy i umiejętności. Kandydaci na doradców mogą skorzystać ze specjalnego szkolenia stworzonego i przygotowanego przez Towarzystwo Psychopedagogiczne.


Instruktorzy terapii / psychoterapii


Instruktor terapii lub psychoterapii to osoba, która jest zdolna do prowadzenia zajęć terapeutycznych i jest w trakcie szkolenia / uzupełniania swojego wykształcenia kierunkowego np. psychologii, pedagogiki lub psychoterapeutyki. Instruktor psychoterapii to osoba, która jeszcze nie posiada w pełni wykształcenia do prowadzenia samodzielnej praktyki, musi podlegać stałej superwizji i nadzorowi przez wykwalifikowanego psychoterapeutę lecz jest zdolna udzielania pomocy w bardziej złożonych problemach niż doradca. Przy współpracy z wykwalifikowanym specjalistą może również prowadzić osoby z zaburzeniami.


Trenerzy (coachowie) / edukatorzy


Tak, każda z tych osób może się zajmować coachingiem, treningiem i edukacją. Coachowie wspierają ludzi w rozwoju, trenerzy pomagają ludziom w osiąganiu określonych celów, a edukatorzy dzielą się swoją wiedzą z innymi. Każda z nich może wykorzystać różne techniki i podejścia, aby pomóc ludziom w osiągnięciu ich celów. Do tej grupy zawodowej mogą należeć osoby udzielające korepetycji, lektorzy językowi, trenerzy biznesowi czy finansowi.


Terapeuci / psychoterapeuci


Jest to najbardziej rozwinięta i złożona podgrupa zawodowe akredytowana przez Towarzystwo Psychopedagogiczne. Psychoterapia to rodzaj interwencji psychologicznej lub pedagogicznej, której celem jest poprawa stanu psychicznego osoby poprzez rozwijanie i doskonalenie jej umiejętności. Psychoterapeuta jest specjalistą, który może zajmować się diagnozowaniem (osoby z wykształceniem psychologicznym) i leczeniem zaburzeń mentalnych oraz wspomaga ludzi w pokonywaniu trudnych momentów w ich życiu. Pomaga im także w odnalezieniu zdrowych i produktywnych sposobów radzenia sobie z problemami. Psychoterapeuta może pracować z osobami pojedynczo, w parach lub grupach. Praca psychoterapeuty wykorzystuje wizyty, rozmowy, techniki relaksacyjne, ćwiczenia koncentracji uwagi, ćwiczenia wyobraźni i współpracę z innymi specjalistami, aby pomóc pacjentowi w zrozumieniu i przezwyciężeniu jego trudności. Psychoterapeuta może również współpracować z pacjentem w celu rozpoznania i leczenia zaburzeń takich jak: depresja, lęk, zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne i zaburzenia osobowości. Psychoterapeuta jest ważnym partnerem w zdrowieniu i zapewnieniu dobrego samopoczucia. Specjaliści pomagają swoim pacjentom w zrozumieniu ich problemów, wyrażaniu uczuć i zmianie zachowań, aby poprawić ich samopoczucie i samoocenę. Psychoterapia może pomóc w wielu obszarach życia, w tym w radzeniu sobie ze stresem, lękiem, trudnościami w relacjach, chorobami somatycznymi i starzeniem się.


Psychoterapeuci mogą posiadać specjalizację w określonej dziedzinie terapii lub posiadać odpowiedni akredytowany stopień zawodowy, który jest zależny od wielu czynników.


Przykładowe specjalizacje w zakresie psychoterapii:

- sądowa i penitencjarna,

- poznawczo-behawioralna,

- psychodynsamiczna,

- psychoanalityczna,

- rodzinna,

- par oraz małżeństw,

- dla dzieci i młodzieży,


Istnieją również inne możliwe specjalizacje lecz muszą ode zostać odpowiednio udokumentowane przez członka specjalistę. Komisja akredytacyjna określa zasady dodatkowej specjalizacji.


Członkostwo honorowe


Osoby ze statusem członka honorowego, są to osoby zasłużone dla Towarzystwa Psychopedagogicznego z powodu określonych działań. Komisja przyznaje takie członkostwo bez okresu ważności (najczęściej jest permanentne). Można również określić ten rodzaj członkostwa "za zasługi" dla Towarzystwa Psychopedagogicznego.

RODZAJE CZŁONKOSTWA

Rodzaje specjalizacji psychoterapeutów

PRZYKŁADOWE SPECJALIZACJE

Zagadnienia na egzamin dla doradcy (counsellor)

1. Wymień teorie i podejścia stosowane w doradztwie.

2. Omów proces doradztwa i jego etapy.

3. Wymień i omów techniki stosowane w doradztwie.

4. Omów model doradztwa udzielanego przez profesjonalistę.

5. Przytocz przykłady zastosowania doradztwa przy pracy z klientem.

6. Wymień i omów cechy dobrego doradcy.

7. Wyjaśnij różnicę między doradztwem a psychoterapią.

8. Omów zasady i techniki efektywnego słuchania.

9. Wyjaśnij, czym jest teoria interakcji osobowych.

10. Omów zasadę zaangażowania w doradztwie.

11. Wyjaśnij, czym jest koncepcja dotycząca postaw doradcy.

12. Wyjaśnij, co oznacza perspektywa systemowa w doradztwie.

13. Omów teorię uczenia się w procesie doradztwa.

14. Przytocz przykładowe problemy z jakimi pracuje doradca, omów potencjalne przyczyny i skutki.

15. Wyjaśnij, czym jest koncepcja zarządzania zmianą w procesie doradztwa.

16. Przedstaw i omów wykorzystywanie narzędzi do analizy problemów w procesie doradztwa.

17. Wyjaśnij znaczenie zasady zaangażowania, poufności, wsparcia i empatii w doradztwie.

18. Omów wykorzystywanie koncepcji samoorganizacji w procesie doradztwa.

19. Przytocz przykładowe problemy z jakimi doradca nie powinien samodzielnie pracować.

20. Wyjaśnij, czym jest koncepcja rozwiązywania problemów w doradztwie.

21. Omów i przedstaw model współpracy doradcy i psychoterapeuty przy rozwiązywaniu problemów.

22. Omów wykorzystywanie technik wizualizacji w procesie doradztwa.

23. Wyjaśnij, czym jest koncepcja komunikacji interpersonalnej w procesie doradztwa.

24. Omów zasady i techniki współpracy doradcy z klientem.

25. Wyjaśnij, czym jest koncepcja konfliktu w procesie doradztwa.

26. Omów wykorzystywanie narzędzi do wywiadu w procesie doradztwa.

27. Wyjaśnij, czym jest koncepcja pozytywnego myślenia w procesie doradztwa.

28. Przytocz przykłady problemów z pogranicza doradztwa a psychoterapii.

29. Wyjaśnij, czym jest koncepcja kreatywnego myślenia w procesie doradztwa.

30. Omów wykorzystywanie narzędzi do analizy potrzeb w procesie doradztwa.

31. Wyjaśnij, czym jest koncepcja krytycznego myślenia w procesie doradztwa.

32. Omów techniki używane w doradztwie podczas rozmowy z klientem.

33. Wyjaśnij, czym jest koncepcja przewodzenia w procesie doradztwa.

34. Omów wykorzystywanie narzędzi do oceny, ewaluacji w procesie doradztwa.

35. Wyjaśnij, czym jest koncepcja zarządzania relacjami w procesie doradztwa.

36. Przytocz przykłady zastosowania psychologii kulturowej w procesie doradztwa.

37. Omów wykorzystywanie w procesie doradztwa narzędzi do refleksji.

38. Wyjaśnij, czym jest koncepcja wykorzystywania czasu w procesie doradztwa.

39. Omów techniki używane w doradztwie do ustalania celów z klientem.

40. Wyjaśnij, czym jest koncepcja zarządzania emocjami w procesie doradczym.

41. Omów wykorzystywanie w doradztwie narzędzi do planowania.

42. Wyjaśnij, czym jest koncepcja samoakceptacji w procesie doradztwa.

43. Przedstaw i omów jakie obowiązki posiada doradca przy pracy z klientem.

44. Przedstaw i omów przykłady postępowania doradcy w sytuacjach kryzysowych przy pracy z klientem.

Zagadnienia na egzamin dla intruktora terapii

ZAKRES DORADCZY

1. Wymień teorie i podejścia stosowane w doradztwie.

2. Omów proces doradztwa i jego etapy.

3. Wymień i omów techniki stosowane w doradztwie.

4. Omów model doradztwa udzielanego przez profesjonalistę.

5. Przytocz przykłady zastosowania doradztwa przy pracy z klientem.

6. Wymień i omów cechy dobrego doradcy.

7. Wyjaśnij różnicę między doradztwem a psychoterapią.

8. Omów zasady i techniki efektywnego słuchania.

9. Wyjaśnij, czym jest teoria interakcji osobowych.

10. Omów zasadę zaangażowania w doradztwie.

11. Wyjaśnij, czym jest koncepcja dotycząca postaw doradcy.

12. Wyjaśnij, co oznacza perspektywa systemowa w doradztwie.

13. Omów teorię uczenia się w procesie doradztwa.

14. Przytocz przykładowe problemy z jakimi pracuje doradca, omów potencjalne przyczyny i skutki.

15. Wyjaśnij, czym jest koncepcja zarządzania zmianą w procesie doradztwa.

16. Przedstaw i omów wykorzystywanie narzędzi do analizy problemów w procesie doradztwa.

17. Wyjaśnij znaczenie zasady zaangażowania, poufności, wsparcia i empatii w doradztwie.

18. Omów wykorzystywanie koncepcji samoorganizacji w procesie doradztwa.

19. Przytocz przykładowe problemy z jakimi doradca nie powinien samodzielnie pracować.

20. Wyjaśnij, czym jest koncepcja rozwiązywania problemów w doradztwie.

21. Omów i przedstaw model współpracy doradcy i psychoterapeuty przy rozwiązywaniu problemów.

22. Omów wykorzystywanie technik wizualizacji w procesie doradztwa.

23. Wyjaśnij, czym jest koncepcja komunikacji interpersonalnej w procesie doradztwa.

24. Omów zasady i techniki współpracy doradcy z klientem.

25. Wyjaśnij, czym jest koncepcja konfliktu w procesie doradztwa.

26. Omów wykorzystywanie narzędzi do wywiadu w procesie doradztwa.

27. Wyjaśnij, czym jest koncepcja pozytywnego myślenia w procesie doradztwa.

28. Przytocz przykłady problemów z pogranicza doradztwa a psychoterapii.

29. Wyjaśnij, czym jest koncepcja kreatywnego myślenia w procesie doradztwa.

30. Omów wykorzystywanie narzędzi do analizy potrzeb w procesie doradztwa.

31. Wyjaśnij, czym jest koncepcja krytycznego myślenia w procesie doradztwa.

32. Omów techniki używane w doradztwie podczas rozmowy z klientem.

33. Wyjaśnij, czym jest koncepcja przewodzenia w procesie doradztwa.

34. Omów wykorzystywanie narzędzi do oceny, ewaluacji w procesie doradztwa.

35. Wyjaśnij, czym jest koncepcja zarządzania relacjami w procesie doradztwa.

36. Przytocz przykłady zastosowania psychologii kulturowej w procesie doradztwa.

37. Omów wykorzystywanie w procesie doradztwa narzędzi do refleksji.

38. Wyjaśnij, czym jest koncepcja wykorzystywania czasu w procesie doradztwa.

39. Omów techniki używane w doradztwie do ustalania celów z klientem.

40. Wyjaśnij, czym jest koncepcja zarządzania emocjami w procesie doradczym.

41. Omów wykorzystywanie w doradztwie narzędzi do planowania.

42. Wyjaśnij, czym jest koncepcja samoakceptacji w procesie doradztwa.

43. Przedstaw i omów jakie obowiązki posiada doradca przy pracy z klientem.

44. Przedstaw i omów przykłady postępowania doradcy w sytuacjach kryzysowych przy pracy z klientem.


ZAKRES TERAPEUTYKI

1. Definicja i zakres psychoterapii.

2. Rodzaje psychoterapii.

3. Proces psychoterapeutyczny.

4. Używanie w psychoterapii technik komunikacji interpersonalnej.

5. Współczesne teorie psychologiczne.

6. Psychodynamiczne teorie i techniki.

7. Teorie i techniki behawioralne.

8. Teorie i techniki kognitywne.

9. Teorie i techniki poznawczo-behawioralne.

10. Teorie i techniki humanistyczne.

11. Teorie i techniki systemowe.

12. Teorie i techniki narracyjne.

13. Teorie i techniki psychodramy.

14. Teorie i techniki gestalt.

15. Teorie i techniki integracji.

16. Praca z emocjami.

17. Praca z myślami.

18. Praca z zasobami.

19. Praca z relacjami.

20. Praca z przeszłością.

21. Praca z teraźniejszością.

22. Praca z przyszłością.

23. Praca terapeutyczna z rodziną.

24. Praca terapeutyczna z grupą.

25. Praca terapeutyczna z dziećmi.

26. Praca terapeutyczna ze starszymi dziećmi i młodzieżą.

27. Praca terapeutyczna z dorosłymi.

28. Praca terapeutyczna z parą.

29. Praca terapeutyczna w kontekście kulturowym.

30. Praca terapeutyczna z osobami LGBT.

31. Praca terapeutyczna z osobami niepełnosprawnymi.

32. Praca terapeutyczna z osobami starszymi.

33. Praca terapeutyczna z osobami w kryzysie.

34. Praca terapeutyczna z osobami zależnymi.

35. Praca terapeutyczna z osobami z zaburzeniami afektywnymi.

36. Praca terapeutyczna z osobami z zaburzeniami lękowymi.

37. Praca terapeutyczna z osobami z zaburzeniami obsesyjno-kompulsywnymi.

38. Praca terapeutyczna z osobami uzależnionymi od substancji.

39. Praca terapeutyczna z osobami z zaburzeniami psychicznymi.

40. Praca terapeutyczna z osobami z zaburzeniami psychosomatycznymi.


Zagadnienia na egzamin dla psychoterapeuty

ZAKRES DORADCZY

1. Wymień teorie i podejścia stosowane w doradztwie.

2. Omów proces doradztwa i jego etapy.

3. Wymień i omów techniki stosowane w doradztwie.

4. Omów model doradztwa udzielanego przez profesjonalistę.

5. Przytocz przykłady zastosowania doradztwa przy pracy z klientem.

6. Wymień i omów cechy dobrego doradcy.

7. Wyjaśnij różnicę między doradztwem a psychoterapią.

8. Omów zasady i techniki efektywnego słuchania.

9. Wyjaśnij, czym jest teoria interakcji osobowych.

10. Omów zasadę zaangażowania w doradztwie.

11. Wyjaśnij, czym jest koncepcja dotycząca postaw doradcy.

12. Wyjaśnij, co oznacza perspektywa systemowa w doradztwie.

13. Omów teorię uczenia się w procesie doradztwa.

14. Przytocz przykładowe problemy z jakimi pracuje doradca, omów potencjalne przyczyny i skutki.

15. Wyjaśnij, czym jest koncepcja zarządzania zmianą w procesie doradztwa.

16. Przedstaw i omów wykorzystywanie narzędzi do analizy problemów w procesie doradztwa.

17. Wyjaśnij znaczenie zasady zaangażowania, poufności, wsparcia i empatii w doradztwie.

18. Omów wykorzystywanie koncepcji samoorganizacji w procesie doradztwa.

19. Przytocz przykładowe problemy z jakimi doradca nie powinien samodzielnie pracować.

20. Wyjaśnij, czym jest koncepcja rozwiązywania problemów w doradztwie.

21. Omów i przedstaw model współpracy doradcy i psychoterapeuty przy rozwiązywaniu problemów.

22. Omów wykorzystywanie technik wizualizacji w procesie doradztwa.

23. Wyjaśnij, czym jest koncepcja komunikacji interpersonalnej w procesie doradztwa.

24. Omów zasady i techniki współpracy doradcy z klientem.

25. Wyjaśnij, czym jest koncepcja konfliktu w procesie doradztwa.

26. Omów wykorzystywanie narzędzi do wywiadu w procesie doradztwa.

27. Wyjaśnij, czym jest koncepcja pozytywnego myślenia w procesie doradztwa.

28. Przytocz przykłady problemów z pogranicza doradztwa a psychoterapii.

29. Wyjaśnij, czym jest koncepcja kreatywnego myślenia w procesie doradztwa.

30. Omów wykorzystywanie narzędzi do analizy potrzeb w procesie doradztwa.

31. Wyjaśnij, czym jest koncepcja krytycznego myślenia w procesie doradztwa.

32. Omów techniki używane w doradztwie podczas rozmowy z klientem.

33. Wyjaśnij, czym jest koncepcja przewodzenia w procesie doradztwa.

34. Omów wykorzystywanie narzędzi do oceny, ewaluacji w procesie doradztwa.

35. Wyjaśnij, czym jest koncepcja zarządzania relacjami w procesie doradztwa.

36. Przytocz przykłady zastosowania psychologii kulturowej w procesie doradztwa.

37. Omów wykorzystywanie w procesie doradztwa narzędzi do refleksji.

38. Wyjaśnij, czym jest koncepcja wykorzystywania czasu w procesie doradztwa.

39. Omów techniki używane w doradztwie do ustalania celów z klientem.

40. Wyjaśnij, czym jest koncepcja zarządzania emocjami w procesie doradczym.

41. Omów wykorzystywanie w doradztwie narzędzi do planowania.

42. Wyjaśnij, czym jest koncepcja samoakceptacji w procesie doradztwa.

43. Przedstaw i omów jakie obowiązki posiada doradca przy pracy z klientem.

44. Przedstaw i omów przykłady postępowania doradcy w sytuacjach kryzysowych przy pracy z klientem.


ZAKRES TERAPEUTYCZNY

1. Definicja i zakres psychoterapii.

2. Rodzaje psychoterapii.

3. Proces psychoterapeutyczny.

4. Używanie w psychoterapii technik komunikacji interpersonalnej.

5. Współczesne teorie psychologiczne.

6. Psychodynamiczne teorie i techniki.

7. Teorie i techniki behawioralne.

8. Teorie i techniki kognitywne.

9. Teorie i techniki poznawczo-behawioralne.

10. Teorie i techniki humanistyczne.

11. Teorie i techniki systemowe.

12. Teorie i techniki narracyjne.

13. Teorie i techniki psychodramy.

14. Teorie i techniki gestalt.

15. Teorie i techniki integracji.

16. Praca z emocjami.

17. Praca z myślami.

18. Praca z zasobami.

19. Praca z relacjami.

20. Praca z przeszłością.

21. Praca z teraźniejszością.

22. Praca z przyszłością.

23. Praca terapeutyczna z rodziną.

24. Praca terapeutyczna z grupą.

25. Praca terapeutyczna z dziećmi.

26. Praca terapeutyczna ze starszymi dziećmi i młodzieżą.

27. Praca terapeutyczna z dorosłymi.

28. Praca terapeutyczna z parą.

29. Praca terapeutyczna w kontekście kulturowym.

30. Praca terapeutyczna z osobami LGBT.

31. Praca terapeutyczna z osobami niepełnosprawnymi.

32. Praca terapeutyczna z osobami starszymi.

33. Praca terapeutyczna z osobami w kryzysie.

34. Praca terapeutyczna z osobami zależnymi.

35. Praca terapeutyczna z osobami z zaburzeniami afektywnymi.

36. Praca terapeutyczna z osobami z zaburzeniami lękowymi.

37. Praca terapeutyczna z osobami z zaburzeniami obsesyjno-kompulsywnymi.

38. Praca terapeutyczna z osobami uzależnionymi od substancji.

39. Praca terapeutyczna z osobami z zaburzeniami psychicznymi.

40. Praca terapeutyczna z osobami z zaburzeniami psychosomatycznymi.

41. Praca terapeutyczna z osobami z zaburzeniami seksualnymi.

42. Praca terapeutyczna z osobami z zaburzeniami zachowania.

43. Praca terapeutyczna z osobami z traumą.

44. Praca terapeutyczna z osobami ze schizofrenią.

45. Praca terapeutyczna z osobami z zaburzeniami odżywiania.

46. Praca terapeutyczna w poradnictwie zawodowym.

47. Praca terapeutyczna z osobami w sytuacjach trudnych.

48. Praca terapeutyczna z osobami z zaburzeniami tożsamości.

49. Praca terapeutyczna z osobami z zaburzeniami odmowy terapii.

50. Praca terapeutyczna z osobami z zaburzeniami przejściowymi.

51. Praca terapeutyczna z osobami w wieku podeszłym.

52. Praca terapeutyczna z osobami w trudnych życiowych sytuacjach.

53. Praca terapeutyczna z osobami w sytuacjach kryzysowych.

54. Praca terapeutyczna w sytuacjach nadużyć emocjonalnych i seksualnych.

55. Praca terapeutyczna z osobami z zaburzeniami traktowania ciała.

56. Praca terapeutyczna z osobami z przewlekłymi lub powracającymi chorobami.

57. Praca terapeutyczna z osobami z zaburzeniami związanymi z przemocą.

58. Praca terapeutyczna z osobami wykorzystującymi innych.

59. Praca terapeutyczna z osobami po utracie bliskiej osoby.

60. Praca terapeutyczna z osobami w sytuacjach przemocy i wykorzystania.

61. Praca terapeutyczna z osobami w sytuacjach przemocy domowej.

62. Praca terapeutyczna z osobami w sytuacjach przemocy szkolnej.

63. Praca terapeutyczna z osobami z problemami związanymi z wiekiem.

64. Praca terapeutyczna z osobami z zaburzeniami osobowości.

65. Praca terapeutyczna z osobami z zaburzeniami identyfikacji płciowej.

66. Praca terapeutyczna z osobami z zaburzeniami psychotycznymi.

67. Praca terapeutyczna z osobami w sytuacjach wojennych.

68. Praca terapeutyczna z osobami w sytuacjach przemocy ze strony państwa.

69. Praca terapeutyczna z osobami w sytuacjach wykluczenia społecznego.

70. Praca terapeutyczna z osobami z problemami związanymi z nielegalną imigracją.

71. Praca terapeutyczna z osobami z problemami związanymi z brakiem możliwości powrotu do domu.

72. Praca terapeutyczna z osobami z problemami związanymi z nielegalnym zatrudnieniem.

73. Praca terapeutyczna z osobami z problemami związanymi z wykluczeniem ze względów religijnych.

74. Praca terapeutyczna z osobami z problemami związanymi z wykluczeniem ze względów rasowych.

75. Praca terapeutyczna z osobami z problemami związanymi z wykluczeniem ze względów etnicznych.

76. Praca terapeutyczna z osobami z problemami związanymi z wykluczeniem ze względów seksualnych.

77. Praca terapeutyczna z osobami z problemami związanymi z wykluczeniem ze względów społecznych.

78. Praca terapeutyczna z osobami z problemami związanymi z wykluczeniem ze względów zawodowych.

79. Praca terapeutyczna z osobami z problemami związanymi z wykluczeniem ze względów ekonomicznych.

80. Praca terapeutyczna z osobami z zaburzeniami związanymi z wykluczeniem.

81. Praca terapeutyczna z osobami z zaburzeniami związanymi z uzależnieniem.

82. Praca terapeutyczna z osobami z zaburzeniami związanymi z agresją.

83. Praca terapeutyczna z osobami z zaburzeniami związanymi z depresją.

84. Praca terapeutyczna z osobami z zaburzeniami związanymi z lękiem.

85. Praca terapeutyczna z osobami z zaburzeniami związanymi z toksycznymi relacjami.

86. Praca terapeutyczna z osobami z zaburzeniami związanymi z stresem.

87. Praca terapeutyczna z osobami z zaburzeniami związanymi z samookaleczaniem się.

88. Praca terapeutyczna z osobami z zaburzeniami związanymi z seksem.

89. Praca terapeutyczna z osobami z zaburzeniami związanymi z fobiami.

90. Praca terapeutyczna z osobami z zaburzeniami związanymi z ucieczką od odpowiedzialności.

91. Praca terapeutyczna z osobami z zaburzeniami związanymi z traumą.

92. Praca terapeutyczna z osobami z zaburzeniami związanymi z wycofaniem.

93. Praca terapeutyczna z osobami z zaburzeniami związanymi z poczuciem winy.

94. Praca terapeutyczna z osobami z zaburzeniami związanymi z pogardą dla samego siebie.

95. Praca terapeutyczna z osobami z zaburzeniami związanymi z uzależnieniem od pracy.

96. Praca terapeutyczna z osobami z zaburzeniami związanymi z uzależnieniem od internetu.

97. Praca terapeutyczna z osobami z zaburzeniami związanymi z uzależnieniem od hazardu.

98. Praca terapeutyczna z osobami z zaburzeniami związanymi z uzależnieniem od zakupów.

99. Praca terapeutyczna z osobami z zaburzeniami związanymi z uzależnieniem od jedzenia.

100. Praca terapeutyczna z osobami z zaburzeniami związanymi z przemocą w mediach społecznościowych.

101. Praca terapeutyczna z osobami z zaburzeniami związanymi z uzależnieniem od technologii.

102. Praca terapeutyczna z osobami z zaburzeniami związanymi z nieadekwatną reakcją na bodźce.

103. Praca terapeutyczna z osobami z zaburzeniami związanymi z nieprawidłowymi wzorcami zachowania.

104. Praca terapeutyczna z osobami z zaburzeniami związanymi z brakiem umiejętności interpersonalnych.

105. Praca terapeutyczna z osobami z zaburzeniami związanymi z trudnościami w uczeniu się.

106. Praca terapeutyczna z osobami z zaburzeniami związanymi z trudnościami w koncentracji.

107. Praca terapeutyczna z osobami z zaburzeniami związanymi z trudnościami w zastosowaniu zasad.

108. Praca terapeutyczna z osobami z zaburzeniami związanymi z trudnościami w zarządzaniu stresu.

109. Praca terapeutyczna z osobami z zaburzeniami związanymi z trudnościami w rozumieniu uczuć własnych i innych.

110. Praca terapeutyczna z osobami z zaburzeniami związanymi z trudnościami w autoregulacji.

111. Praca terapeutyczna z osobami z zaburzeniami związanymi z trudnościami w planowaniu.

112. Praca terapeutyczna z osobami z zaburzeniami związanymi z trudnościami w przywiązywaniu wartości do własnych działań.

113. Praca terapeutyczna z osobami z zaburzeniami związanymi z trudnościami w radzeniu sobie z emocjami.

114. Praca terapeutyczna z osobami z zaburzeniami związanymi z trudnościami w kontrolowaniu impulsu.

115. Praca terapeutyczna z osobami z zaburzeniami związanymi z trudnościami w zaakceptowaniu ograniczeń.

116. Praca terapeutyczna z osobami z zaburzeniami związanymi z trudnościami w zastosowaniu zdrowych zachowań.

117. Praca terapeutyczna z osobami z zaburzeniami związanymi z trudnościami w wyrażaniu siebie.

118. Praca terapeutyczna z osobami z zaburzeniami związanymi z trudnościami w asertywnym wyrażaniu swoich potrzeb.

119. Praca terapeutyczna z osobami z zaburzeniami związanymi z trudnościami w porozumiewaniu się.

120. Praca terapeutyczna z osobami z zaburzeniami związanymi z trudnościami w zaufaniu do innych.

121. Praca terapeutyczna z osobami z zaburzeniami związanymi z trudnościami w budowaniu relacji.

122. Praca terapeutyczna z osobami z zaburzeniami związanymi z trudnościami w przyjmowaniu krytyki.